Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin Danh sách người sở hữu chứng khoán

22/03/2016 09:12

Thông tin Danh sách người sở hữu chứng khoán

Nasco xin thông báo danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:
 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách người sở hữu chứng khoán.pdf