Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại của công ty chúng gôi gồm có:

- BÁN HÀNG MIỄN THUẾ

- BÁN HÀNG BÁCH HÓA LƯU NIỆM